اعضای هیات اجرایی

 

 


 

  دکتر امین راه پیما 

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت

عضو شورای عالی و پژوهشی مرکز

 لینک سوابق آموزشی و پژوهشی
 
         
 


 

دکتر شادی ثقفی خادم

 معاون پژوهشی مرکز

 لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

 
         
 

 

دکتر نصرالله ساغروانیان

مسئول اجرایی و روابط عمومی مرکز

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

 
         
   

دکتر سعیده خواجه احمدی

عضو هیات علمی-پژوهشی مرکز

مدیر سایت مرکز

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 

 
         
     

 

سارا هادیان

کارشناس پژوهشی مرکز

مسئول سایت فارسی مرکز

مسئول سایت دانشکده دنداپزشکی

کارشناس معاونت پژوهشی دانشکده طب سنتی و مکمل

لینک سوابق کاری