اعضای هیات موسس

 

 

  دکتر زهرا دلاوریان

استاد گروه بیماریهای دهان

گروه آموزشي: تشخیص

آدرس محل كار: مشهد- دانشکده دندانپزشکی-گروه تشخیص

تلفن محل كار: 05138829501

آدرس پست الكترونيك:delavarianz[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 


   
 

 

دکتر امین راه پیما

دانشیار گروه جراحی دهان، فک و صورت

گروه آموزشي: جراحی

آدرس محل كار: مشهد- دانشکده دندانپزشکی-گروه جراحی دهان، فک و صورت

تلفن محل كار: 05138829501

آدرس پست الكترونيك: rahpeymaa[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  دکتر نوشین محتشم

استاد گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت

گروه آموزشي: پاتولوژی دهان، فک و صورت

آدرس محل كار: مشهد- دانشکده دندانپزشکی-گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت

تلفن محل كار: 05138829501

آدرس پست الكترونيك: mohtashamn[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

 
   
 

 

 

 

 

 

 

  دکتر آتس سا پاک فطرت

دانشیار گروه بیماریهای دهان

گروه آموزشي: تشخیص

آدرس محل كار: مشهد- دانشکده دندانپزشکی-گروه تشخیص

تلفن محل كار: 05138829501

آدرس پست الكترونيك: pakfetrata[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  دکتر نصرالله ساغروانیان

دانشیار گروه گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت

گروه آموزشي: پاتولوژی دهان، فک و صورت

آدرس محل كار: مشهد- دانشکده دندانپزشکی-گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت

تلفن محل كار: 05138829501

آدرس پست الكترونيك: saghravaniann[at]mums.ac.ir

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی