ریاست مرکز

  
 

 

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت

دکتر امین راه پیما

دانشیار گروه جراحی دهان، فک و صورت

گروه آموزشي: جراحی

آدرس محل كار: مشهد- دانشکده دندانپزشکی-گروه جراحی دهان، فک و صورت

تلفن محل كار: 05138829501

آدرس پست الكترونيك: rahpeymaa[at]mums.ac.ir