اعضای شورای عالی

     

 دکتر جواد سرآبادانی

نام و نام خانوادگي :جواد سرآباداني رسته پژوهشگر : هيات علمي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
پست الکترونيک :sarabadanij[at]mums.ac.ir دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصي : بيماريهاي دهان آدرس محل کار : دانشکده دندانپزشکي- بخش بیماریهای دهان
آخرين مدرک تحصيلي : دندانپزشک متخصص  

 لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

 
 

 

 

 دکتر زهرا دلاوریان

نام و نام خانوادگي: زهرا دلاوريان رسته پژوهشگر : هيات علمي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
پست الکترونيک : delavarianz[at]mums.ac.ir
دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصي : بيماريهاي دهان آدرس محل کار : دانشکده دندانپزشکي مشهد-بخش بيماريهاي دهان تلفن:15-38829501
آخرين مدرک تحصيلي : دندانپزشک متخصص  

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

 
 

 


 

 دکتر نوشین محتشم

نام و نام خانوادگي : نوشين محتشم رسته پژوهشگر : هيات علمي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
پست الکترونيک :mohtashamn[at]mums.ac.ir دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصي : پاتولوژي دهان و فک و صورت آدرس محل کار : دانشکده دندانپزشکي-بخش آسيب شناسي- تلفن: 15-38829501
آخرين مدرک تحصيلي : دندانپزشک متخصص  

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

 
 

 


  دکتر آتس سا پاک فطرت 
نام و نام خانوادگي: آتس سا پاک فطرت رسته پژوهشگر : هيات علمي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
پست الکترونيک :pakfetrata[at]mums.ac.ir دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصي : بيماريهاي دهان آدرس محل کار : بلوار وکيل آباد-دانشکده دندانپزشکي مشهد-تلفن:15-38829501
آخرين مدرک تحصيلي : دندانپزشک متخصص  

لینک سوابق آموزشی و پژوهش

 
 


 

دکتر زهره دلیرثانی

نام و نام خانوادگي : زهره دليرثاني رسته پژوهشگر : هيات علمي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
پست الکترونيک :dalirsaniz[at]mums.ac.ir دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصي : پاتولوژي دهان و فک و صورت آدرس محل کار : دانشکده دندانپزشکي - بيماريهاي دندان
آخرين مدرک تحصيلي : دندانپزشک متخصص  

لینک سوابق آموزشی و پژوهش

 
   

دکتر مریم امیرچقماقی

نام و نام خانوادگي : مريم اميرچقماقي رسته پژوهشگر : هيات علمي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
پست الکترونيک :amirchaghmaghim[at]mums.ac.ir دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصي : بيماريهاي دهان آدرس محل کار : دانشکده دندانپزشکي- گروه بيماريهاي دهان
آخرين مدرک تحصيلي : دندانپزشک متخصص  

 لینک سوابق آموزشی و پژوهش

 
   

دکتر پگاه مسنن مظفری

نام و نام خانوادگي : پگاه مسنن مظفري رسته پژوهشگر : هيات علمي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
پست الکترونيک :mosannenp[at]mums.ac.ir دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصي : بيماريهاي دهان آدرس محل کار : دانشکده دندانپزشکي
آخرين مدرک تحصيلي : پزشک متخصص  

لینک سوابق آموزشی و پژوهش

 
 

 

 

 

دکتر نصرالله ساغروانیان

نام و نام خانوادگي : نصرا... ساغروانيان رسته پژوهشگر : هيات علمي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
پست الکترونيک :saghravaniann[at]mums.ac.ir
دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصي : پاتولوژي دهان و فک و صورت آدرس محل کار : دانشکده دندانپزشکي- بخش آسيب شناسي
آخرين مدرک تحصيلي : دندانپزشک متخصص  

لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

 
   دکتر امین راه پیما 
نام و نام خانوادگي : امين راه پيما رسته پژوهشگر : هيات علمي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
پست الکترونيک :rahpeymaa[at]mums.ac.ir دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصي : جراحي دهان و فک وصورت آدرس محل کار : دانشکده دندان پزشکي
آخرين مدرک تحصيلي : دندانپزشک متخصص  

 لینک سوابق آموزشی و پژوهشی

 
   

دکتر سعیده خواجه احمدی

نام و نام خانوادگي : سعيده خواجه احمدي رسته پژوهشگر : هيات علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد
پست الکترونيک :khajehahmadis[at]mums.ac.ir دانشکده/محل خدمت : دانشکده دندانپزشکي
رشته تخصصي : پاتولوژي دهان و فک و صورت آدرس محل کار : دانشکده دندانپزشکي مشهد
آخرين مدرک تحصيلي : دندانپزشک متخصص  

  لینک سوابق آموزشی و پژوهشی