طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز سال 89 و 90

  
 
طرح های تحقیقاتی مصوب شوراي پژوهشی مرکز تحقيقات

مصوب سال 1389

  کد
عنوان طرح مجریان تاریخ تصویب
1 900074 ارزيابي ريسک پزشکي در بيماران مراجعه کننده به مراکز درماني دندانپزشکي شهر مشهد در طي سال هاي 1391-1390 مريم اميرچقماقي , آتس سا پاک فطرت 89/11/16
         

سال 1390

  کد
عنوان طرح مجریان تاریخ تصویب
1  900760 بررسي اثر درماني جراحي با ليزر CO2 بر  ليکن پلان اروزيو - آتروفيک مقاوم به درمان فرناز فلکي , آتس سا پاک فطرت
 90/02/26
2   900098 بررسی کارآیی لیزر CO2 در درمان لیکن پلان دهانی از نوع پلاک  فرناز فلکي , زهره دليرثاني  90/02/26
3  900086 مقایسه اثر فتودینامیک تراپی با واسطه تولوئیدین بلو وکورتیکواستروئید موضعی در درمان لیکن پلان دهانی فرناز فلکي , حسن حسين پورجاجرم   90/02/26
4  900088  بررسي ظهور نشانگرهاي E-cadherin وMatrix metalloproteinase-9 در حاشيه جراحي کارسينوم سلول سنگفرشي حفره دهان به روش ايمنوهيستوشيمي و ارتباط آنها با شاخص هاي کلينيکوپاتولوژيک   نوشين محتشم , بهرام معمار  90/02/26
5  900076  بررسي و نقد تحقيقات کارآزمايي باليني دندانپزشکي منتشر شده کشور از سال 88-75 آتس سا پاک فطرت , زهرا دلاوريان   90/02/26
6  900085 بررسي يافته هاي MR سيالوگرافي و اولتراسونوگرافي غدد بزاقي بيماران مبتلا به خشکي دهان ماهرخ ايماني مقدم , بهروز دواچي 90/04/13
7  900495 بررسي هيستوپاتولوژيک اثر نخ بخية حاوي نانوسيلور بر روند بهبود زخم هاي جراحي به دنبال فلپ پريودنتال در مدل حيواني ناصر سرگلزائي , علي فروزانفر 90/04/13
8 900497 بررسي هيستوپاتولوژيک اثر پانسمان نانو- پک بر روند بهبود زخم هاي جراحي به دنبال فلپ پريودنتال در مدل حيواني حبيب الله قنبري , امير معين تقوي 90/04/13
9 900092  بررسي دو روش جراحي سيستهاي فکي در بروز عود مجدد در بيماران مبتلا ته سندرم گورلين در حمعيت ايراني در دانشکده دندانپزشکي مشهد (1385 تا 1389) عطاءالله حبيبي , برات ا… شبان 90/04/13
10 89912 بررسي تاثير کورکومين در بيماران مبتلا به کارسينوم سلولهاي سنگفرشي دهان زهرا دلاوريان , ليلا وظيفه مستعان 90/04/13
11  900097 بررسي اثر بره موم (Propolis) در کنترل دفعات عود در بيماران مبتلا به استوماتيت آفتي راجعه زهرا دلاوريان , آتس سا پاک فطرت 90/04/13 
12  900293 گزارش عملکرد دندانپزشکان عمومي شاغل در استان خراسان رضوي در زمينه تشخيص زودرس و پيشگيري از سرطان دهان در سال تحصيلي90-89 جواد سرآباداني , آتس سا پاک فطرت  90/08/09
13  900542 بررسي اثر پيشگيرانه اسيد فوليک بر ميزان بروز شکاف کام و لب ناشي از استرس مادر در جنين موشهاي باردار ناديا حسن زاده , آرزو جهان بين 90/08/09 
14  900711 بررسي اثر عصاره آبي گل زعفران بر روي شاخص هاي لثه اي بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن ژنراليزه به دنبال انجام جرم گيري   علي فروزانفر , مجيدرضا مختاري 90/10/26 
15  900584  رديابي ويروس هاي هرپس سيمپلکس(HSV) نوع 1 و 2، هرپس انساني (HHV) نوع 8 واپشتن بار(EBV) در ضايعات دهاني بيماران مبتلا به پمفيگوس ولگاريس به روش مولکولي واکنش زنجيره اي پلي مراز (PCR )  شادي ثقفي خادم , رضا زارع محمود آبادي  90/10/26  
16 910230 بررسي ميزان سرمي گلوتاتيون اکسيده و احيا و تعادل اکسيدان-آنتي اکسيدان در مبتلايان به کارسينوم سلول سنگفرشي سر و گردن آتس سا پاک فطرت , زهره دليرثاني 90/12/22
17 901063 مقايسه اثر درماني کورکومين (Curcumin) با درمان رايج ليکن پلان اروزيو-آتروفيک دهاني (مطالعه کارآزمايي باليني دوسويه کور) مريم اميرچقماقي , آتس سا پاک فطرت 90/12/22
18 900618 بررسي علل تاخير در تشخيص و درمان سرطانهاي سر و گردن مريم اميرچقماقي , پگاه مسنن مظفري 90/12/22