طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز سال 91

  
 
طرح های تحقیقاتی مصوب شوراي پژوهشی مرکز تحقيقات سال 91

  کد
عنوان طرح مجریان تاریخ تصویب
1  900166 بررسي اثر درماني عسل کنار بر بهبود آتروفي و زخم هاي ناشي از ليکن پلان اروزيو و آتروفيک دهاني مجيد صنعت خاني , پگاه مسنن مظفري  
2  900963 بررسي مقايسه اي ميزان پروتئين هاي Matrix Metallo Proteinas2,9 (MMP-2,9) بزاق و سرم مبتلايان به کارسينوم سلول هاي سنگفرشي سروگردن با افراد سالم در يک مطالعه مورد شاهدي  زهره دليرثاني , آتس سا پاک فطرت  91/04/10
3  910332  بازسازي نقص شکاف آلوئول ماگزيلا توسط سلولهاي بنيادي مزانشيمي و PDGF بوسيله فلپ VIP-CT  سعيده خواجه احمدي , امين راه پيما  91/04/10
4  901096  مقايسه ي سه روش مختلف استريليزاسيون و ضدعفوني مدادهاو ماژيک هاي علامت زن ارتودنسي روزبه راشد , سيده‌مريم اميدخدا  91/04/10
5  900731 بررسي عملکرد غده تيروئيد و پاراتيروئيد در بيماران مبتلا به اختلالات مفصل گيجگاهي فکي اعظم السادات مدني , پروين لايق 91/06/01
6  910253 بررسي سطح سرمي اتوآنتي بادي هاي ضددسموگلين يک و سه به روش الايزا در بيماران مبتلا به پمفيگوس ولگاريس و ارتباط آن با شدت بيماري  زهرا دلاوريان , پوران لايق  91/06/01
7  910862  تعيين فراواني وجود شريان آلوئولردر ديواره طرفي سينوس ماگزيلاري و ارتباط آن با ضخامت اين ديواره و قطر شريان در افراد دندان دار با استفاده از CBCT اسکن   سعيده خواجه احمدي , امين راه پيما 91/08/30
8  910545  تعيين عوارض ناشي از لوله گذاري ناي با روش ساب منتال سعيده خواجه احمدي , امين راه پيما  91/08/30
9  911299  توانايي فلپ شاخک تحتاني دربازسازي کف بيني بيماران داراي شکاف آلوئول ماگزيلاري يکطرفه   امين راه پيما , سعيده خواجه احمدي  91/10/12
10  910868  بررسي ميزان ظهور پروتيين هاي CD44S و P63 در کارسينوم سلول سنگفرشي (SCC) حفره ي دهان و رابطه آن با اختصاصات کلينيکو پاتولوژيک بيماري نصرا... ساغروانيان  91/12/14
11  911056 بررسي فراواني موتاسيون ژن BRAF (V599E) در بيماران مبتلا به آدنوکارسينوماهاي شايع غدد بزاقي در شهر مشهد به روش Restriction fragment length polymorphism(RFLP-PCR) نوشين محتشم , حسين آيت الهي   91/12/14
12  910620   مقايسه فراواني ويروس هپاتيت C در بيماران مبتلا به ليکن پلان دهاني با گروه کنترل  پگاه مسنن مظفري , زهرا مشکات    91/12/14
13  920671