طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز سال 92

  
 
طرح های تحقیقاتی مصوب شوراي پژوهشی مرکز تحقيقات سال 92

  کد
عنوان طرح مجریان تاریخ تصویب
1  920844 بررسي زنده ماندن فلپ ساب منتال فاقد پوست با خونرساني ارتوگريد در بازسازي نقايص مخاطي حفره دهان سعيده خواجه احمدي , امين راه پيما 92/03/13
2  920846 بررسي توانايي پوشش فلپ پايه دار بافت همبند کام با پايه قدامي در پروسه حفظ ريج ساکت بي دنداني تک ريشه اي هاي ماگزيلا با نقص استخوان باکال سعيده خواجه احمدي , امين راه پيما 92/03/13
3  920847 بررسي توانايي فلپ مخاطي عضلاني باکسيناتور با پايه فوقاني (FAMM) براي پوشاندن پيوند استخوان در پرماگزيلاي بي دندان آتروفيک بيماران شکاف لب وکام دو طرفه سعيده خواجه احمدي , امين راه پيما 92/03/13
4  920112 بررسي ارتباط يافته هاي کلينيکي با تغييرات استخواني در تصاوير CBCT بيماران مبتلا به اختلالات مفصل گيجگاهي فکي (TMD) ماهرخ ايماني مقدم , اعظم السادات مدني 92/03/13 
5  920202 بررسي دانسيتومتريک وضعيت اسکلتال زنان و ارتباط آن با آناليز فرکتال کنديل در تصاويرCBCT ماهرخ ايماني مقدم , علي باقرپور 92/03/13
6 911298 بررسي تاثير درماني روغن سياه دانه در بهبود ليکن پلان اروزيو و آتروفيک دهاني (کارآزمايي باليني دوسويه کورتصادفي شده کنترل شده با پلاسبو ) جواد سرآباداني , زهرا دلاوريان 92/03/13
7 920652 بررسي آنژيوژنزيس در انواع با يا بدون ديسپلازي اپيتليالي ضايعات ليکن پلان دهاني با استفاده از مارکرهاي VEGF ، CD34 به روش ايمونوهيستوشيمي شادي ثقفي خادم , رضا زارع محمود آبادي 92/03/13
8 920244 بررسي کلينيکي و راديوگرافيکي ايمپلنت‌هاي دنداني داراي سطوح خشن شده توسط سراميکهاي کلسيوم فسفات در فالوآپ سه ساله علي فروزانفر , مجيدرضا مختاري 92/03/13
9 920380 بررسي تاثير درماني ليزر کم توان در بيماران مبتلا به نورالژي تري ژمينال ايديوپاتيک مقاوم به درمان و سندرم سوزش دهان آتس سا پاک فطرت , زهرا دلاوريان 92/03/13
10 920065 بررسي اثر خمير دندان حاوي عصاره آبي کلاله زعفران بر روي شاخص هاي لثه اي بيماران مبتلا به ژنژيويت مارژينال ژنراليزه وابسته به پلاک دنداني علي فروزانفر , مجيدرضا مختاري 92/03/13
11 920855 بررسي اثر بخشي Needle subcision با يا بدون تزريق فيلر پوستي جهت رفع فرورفتگي پوست صورت ناشي از عوارض عفونت دنداني  امين راه پيما , سعيده خواجه احمدي 92/04/24
12 920654 بررسي فراواني دندان هاي نهفته در بيماران مراجعه کننده به مرکز راديولوژي خصوصي و بخش راديولوژي دانشکده دندانپزشکي مشهد از سال 1388 تا1391 عطاءالله حبيبي 92/04/24
13 920400 ارزيابي مشکلات پريودنتال مولردوم ماگزيلاري پس از برداشتن پيوند استخوان از ناحيه توبروزيته رضا شاه اکبري , مجيدرضا مختاري 92/04/24
14 920593 بررسي اثر ضدقارچ آکريل حاوي نانوذرات نقره در بيماران استفاده کننده از دنچر کامل : يک کارآزمايي باليني تصادفي شده اميرطاهر ميرمرتضوي , حميدرضا رجعتي حقي 92/04/24
15 922128 بررسي اثربخشي دهانشويه گياهي چاي سبز- آلوئه ورا بر روي کنترل درد پس از جراحي هاي پريودنتال (يک کار آزمايي باليني دو سويه کور) ناصر سرگلزائي , اميد رجبي 92/10/30
16 921891 مقايسه کلينيکي روش اوستئوتوم با پيزوسرجري در بالابردن کف سينوس ما گزيلا به روش بسته  مجيدرضا مختاري , مهرداد رادور 92/10/30
17 921972 بررسي فراواني انواع شکستگي هاي فک و صورت در تصاوير CBCTبيماران مراجعه کننده به يک مرکز راديولوژي خصوصي در مشهد از سال 88تا 92  آدينه جواديان لنگرودي 92/10/30
18 920850 بررسي دهيسنس متعاقب جراحي دندان عقل مانديبول با نهفتگي مزيوانگولر کلاس IB در دو روش فلپ پاکتي و فلپ مثلثي با جا به جايي بافتي امين راه پيما , سعيده خواجه احمدي 92/10/30
19 921115 بررسي مقاومت به کروژن و ميکروهاردنس براکت هاي ارتودنسي ساخته شده به روشMetal Injection Molding وConventional سيده‌مريم اميدخدا , علي داوودي 92/10/30
20 921465 ارزيابي سايتوتوکسيسيتي اپلاينس هاي متحرک آکريلي ارتودنسي: مطالعه باليني سيده‌مريم اميدخدا , محبوبه دهقاني 92/10/30
21 921493 بررسي راديوگرافيک ناهنجاريهاي تکاملي غير ساختاري دنداني در مراجعين بخش راديولوژي دانشکده دندانپزشکي مشهد بين سالهاي 1392-1388 اعظم احمديان يزدي , علي باقرپور 92/10/30
22 921396 مقايسه موفقيت باليني و راديوگرافي در پالپکتومي دندانهاي شيري بين دو روش معمول و الکتروسرجري رسول صاحب علم , عليرضا صراف شيرازي 92/10/30
23 921457 بررسي اثر بارگذاري فوري ايمپلنت هاي کاشته شده در حفره دندانهاي تازه کشيده شده بر موفقيت ايمپلنت: مرور نظام مند حميدرضا عرب , ناصر سرگلزائي 92/10/30
24 921762 ارزيابي موفقيت باليني و راديوگرافي مينياتور پالپوتومي در دندانهاي مولر شيري با استفاده از Mineral Trioxide Aggregate (MTA) ( مطالعه کارآزمايي باليني ) حسين نعمت اللهي , هما نوراللهيان 92/10/30
25 921603 بررسي 40 ساله خصوصيات کلينيکي و پاتولوژيکي شبه تومورهاي بافت همبندي در دانشکده دندانپزشکي مشهد رضا زارع محمود آبادي , شادي ثقفي خادم 92/10/30
26 922200 بررسي تاثير کورکومين در پيشگيري و درمان التهاب مخاط ناشي از اشعه درماني در سرطانهاي سر و گردن زهرا دلاوريان , آتس سا پاک فطرت 92/10/30
27 930039 بررسي اثرات ليزر کم توان در پيشگيري از خشکي دهان ناشي از پرتودرماني سرطانهاي سر و گردن – يک مطالعه کارآزمايي باليني پگاه مسنن مظفري , زهرا دلاوريان 92/10/30
28 922277 بررسي فراواني 43ساله ضايعات پيش بدخيم وبدخيم اپيتليوم سنگفرشي دهان در بيماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکي مشهدطي ساليان1350-1392 نصرا... ساغروانيان , نوشين محتشم 92/10/30
29 922278 بررسي فراواني 43 ساله ضايعات بدخيم غير اپيتليال سنگفرشي حفره دهان در بيماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکي مشهد نوشين محتشم , نصرا... ساغروانيان 92/10/30