طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز سال 93

  
 
طرح های تحقیقاتی مصوب شوراي پژوهشی مرکز تحقيقات سال 93

  کد
عنوان طرح مجریان تاریخ تصویب
1 922446 بررسي فراواني روشهاي مورد استفاده در بازسازي کف بيني حين درمان پيوند استخوان شکاف آلوئول ماگزيلا امين راه پيما , سعيده خواجه احمدي 93/3/12
2 922450  بررسي ميزان تغييرات فاصله بين کانيني در موارد شکستگي پاراسمفيز منديبل همراه با از دست دادن دندانهاي انسيزورپايين امين راه پيما , سعيده خواجه احمدي 93/3/12
3 922807 بررسي کارايي پليت روي مخاطي در درمان شکستگي تيغه کامي فک فوقاني امين راه پيما 93/3/12
4 922446 بررسي فراواني روشهاي مورد استفاده در بازسازي کف بيني حين درمان پيوند استخوان شکاف آلوئول ماگزيلا امين راه پيما , سعيده خواجه احمدي 93/3/12
5 930183 بررسي ميزان افزايش ابعاد استخوان قبل از قرار دادن ايمپلنت با تکنيک تونل تحت پريوستي حمیدرضا عرب ،مهرداد رادور 93/3/12
6 930369 بررسي نتايج پيوند استخوان شکاف الوئول يکطرفه ماگزيلا با منشا استخوان چانه ومواد جايگزين استخوانFDBA امين راه پيما , سعيده خواجه احمدي 93/3/12
7 930333 پوشش دهي زيرکونيا با نانو کامپوزيت هاي مختلف به روش sol-gel به منظور بهبوداستحکام پيوند با سمان رزيني و پرسلن اعظم السادات مدني 93/3/12
8 930501 بررسي موقعيت و مشخصات آناتوميک فورامن و کانال کامي بزرگ در تصاوير CBCTدر شهر مشهد از سال 1388تا سال 1393 الهه توحيدي ،امين راه پيما 93/8/26
9 930651 بررسي ارزش تشخيصي روش فلوئورسنت مستقيم با استفاده از دستگاه VELscope در شناسايي ضايعات بدخيم يا پيش بدخيم حفره دهان مریم امیرچقماقی ،نوشين محتشم 93/8/26
10 930943 بررسي بيان TGF-β و CD 44 در کارسينوم سلول سنگفرشي دهان و لکوپلاکياي دهاني با و بدون ديسپلازي به روش ايمنوهيستوشيمي نرگس قاضي , نصرا... ساغروانيان 93/8/26
11 930972 بررسي بيان TGF-β در آملوبلاستوما، تومور ادنتوژنيک سيستيک کلسيفيه و ادنتوژنيک کراتوسيست به روش ايمنوهيستوشيمي نصرا... ساغروانيان ،نرگس قاضي 93/8/26
12 930873 بررسي مقايسه اي تاثير خمير پروفيلاکسي پريوميکس (PerioMix) با خمير دندان سنسوداين بر کاهش ميزان حساسيت هاي دنداني بيماران

حميدرضا عرب , مجيدرضا مختاري

93/8/26
13 930436 ارزيابي تاثير خمير پيشگيري PerioMix بر سايش سطح دندان و کارآرايي آن براي برداشتن Stain در محيط In vitro

حميدرضا عرب , مجيدرضا مختاري

93/8/26
14 930763 بررسي ميزان رضايت بيماران مراجعه کننده به کلينيک دندانپزشکي مشهد از رعايت حقوق خود در سال 94-1393 مجيد صنعت خاني , جواد سرآباداني 93/8/26
15 930800 بررسي چهل ساله بيوپسي هاي دهاني - فکي در بچه ها و بالغين زير 18 سال در دانشکده دندانپزشکي مشهد از 1393 -1353 شادي ثقفي خادم , رضا زارع محمود آبادي 93/8/26
16 931310 تعيين ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميک در ارزيابي کدورت هاي سينوس ماگزيلري نجمه انبيائي 93/11/13
17 931199 بررسي اثرکروسين زعفران در بهبود بيماران سندرم سوزش دهان(Burning mouth Syndrome) (کارآزمايي باليني دوسويه کور تصادفي شده) آتس سا پاک فطرت 93/11/13
18 931027 اثر زمان آلودگي بزاقي حين نوردهي بر ريز نشت واستحکام ريز باند برشي بين کامپوزيت ودندان رسول صاحب علم , عليرضا بروزي نيت 93/11/13
19 931226 بررسي بيان CD44s در ليکن پلان دهاني با و بدون ديسپلازي به روش ايمنوهيستوشيمي نرگس قاضي , نصرا... ساغروانيان 93/11/13
20 931070 ارزيابي آزمايشگاهي استحکام خمشي و سختي دنچر آکريلي گرما پخت پس از غوطه وري در مواد ضدعفوني کننده آب اوزون دار شده و هيپوکلريت سديم امیرطاهر میرمرتضوی 93/11/13
21 931299 بررسي دقت توموگرافي کامپيوتري با اشعه مخروطي در تشخيص شکستگي هاي افقي ريشه در حضور پست فلزي داخل کانال و نبود آن :يک مطالعه آزمايشگاهي آدينه جواديان لنگرودي 93/11/13
22 931349 ارزيابي ضخامت بافت نرم صورت در بيماران بالغ با الگوهاي اسکلتال ﮐﻼس فکي I و II و III در راديوگرافي سفالومتري جانبي ديجيتال ماهرخ ايماني مقدم , الهه توحيدي 93/11/13