طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز سال 96

 
  کد
عنوان طرح مجریان تاریخ تصویب
 1  951509   بررسی استحکام باند ریزبرشی دو نوع کامپوزیت سلف ادهزیو به مینا و عاج دندان های شیری و دائمی :مطالعه آزمایشگاهی دکتر نوراللهیان 96/2/18
 2 960049 بررسی بروز cyclooxygenase-2  در لیکن پلان با و بدون دیسپلازی به  روش ایمونوهیستوشیمیایی دکتر ثقفی  96/2/18
 3  951653 بررسی ظهور ژن های (Toll like receptors 2,9(TLR-2,9 در لیکن پلان های دهانی و پوستی به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز qRT-PCR)) و ارتباط آن با تعداد گلبول های سفید خون محیطی دکتر محتشم  96/2/18
 4  951658 بررسی ظهور فاکتور همانندسازی و ژنTh-17  در افراد مبتلا به  لیکن پلان های دهانی و پوستی به روش RT-PCR Real time و ارتباط با گلبولهای سفید خون محیطی دکتر محتشم  96/2/18
5  951673 مقایسه اثر شل کنندگی تجویز خوراکی دیازپام تک دوز و منقسم در بیماران دارای محدودیت باز کردن دهان با منشا عضلات جونده(کارآزمایی بالینی تصادفی یکسوکور)  دکتر مدنی  96/2/18
6  951422 استفاده از ترکیب کورتیکال ناحیه راموس ماندیبول به صورت خیمه ای و آلوگرفت ریز شده در پیوند استخوان شکاف آلوئول ماگزیلا در سیستم دندانی مختلط دکتر راه پیما  96/2/18
7  960151 ترجمه و بررسي اعتبار پرسشنامه کيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان Child Perception Questionnaire (CPQ) در جمعیت ایرانی  دکتر فهیمه فرزانگان  96/8/21
8  960236  ارزیابی فراوانی و نماهای آرتیکولار توبرکل پنوماتیزه در یک جمعیت ایرانی با استفاده از رادیوگرافی پانورامیک دکتر عطیه صفائی     96/8/21
9  960460  مقایسه ی فراوانی بیماری سلیاک در افراد با و بدون لیکن پلان دهانی دکتر آتس سا پاک فطرت   96/8/21
10  960611  بررسی سطح سرمی دوپامین و سروتونین در بیماران دارای پارافانکشن شبانه دکتر اعظم السادات مدنی   96/8/21
11  960622 ارزیابی مورفولوژی ریشه و کانالهای دندانهای پرمولر فک بالا با استفاده از CBCT در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دکتر عطیه صفایی    96/8/21
12  961045 بررسی بیان CD24  و CD44 در کارسینوم سلول سنگفرشی و مخاط دیسپلاستیک دهان بروش q RT-PCR دکتر نصراله ساغروانیان    96/8/21
13 960593 بررسی سطح سرمی کورتیزول در بیماران دارای پارافانکشن شبانه دکتر امیرطاهر میرمرتضوی   96/8/21
14  960579  ارزیابی سونوگرافیک پترن عضله مستر در بیماران مبتلا به عادات پارافانکشن از نوع وقایع براکسینگ در مقایسه با افراد سالم دکتر ماهرخ ایمانی مقدم    96/8/21
15  960509 ارزیابی کیفیت استریلیزاسیون با بخار در مراکز دندانپزشکی شهر مشهد در سال 96 دکتر جواد سرآبادانی     96/8/21
16  960049  بررسی بروز cyclooxygenase-2در لیکن پلان با و بدون دیسپلازی به  روش ایمونوهیستوشیمی دکتر شادی ثقفی     96/8/21
17  960015  بررسی میزان افزایش ابعاد افقي استخوان آلوئول با تکنیک Tenting screw به منظور كاشت ايمپلنت دکتر حمیدرضا عرب    96/8/21
18 960393 تاثیر موقعیت های مختلف مندیبل ونمایش انسیزوری برروی جذابیت لبخند در نمای روبرو وسه رخ دکتر هومان شفاعی   96/8/21
19 960937 بررسی  دقت نرم افزار دلفین در پیش بینی تغییرات بافت نرم پس از جراحی ارتوگناتیک دکتر سیده مریم امیدخد   96/8/21
20 960940 ساخت دستگاه دیجیتال برداشت آلژینات و گچ با تعیین وزن در کلینیک دندانپزشکی دکتر سیده مریم امیدخد   96/8/21
21 961059 بررسی بیان ژن های RORt  و Tbetدر کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان  و ارتباط آن ها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک دکتر نوشین محتشم   96/8/21