طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز سال 96

  
 
طرح های تحقیقاتی مصوب شوراي پژوهشی مرکز تحقيقات سال 96

  کد
عنوان طرح مجریان تاریخ تصویب
 1  951509   بررسی استحکام باند ریزبرشی دو نوع کامپوزیت سلف ادهزیو به مینا و عاج دندان های شیری و دائمی :مطالعه آزمایشگاهی دکتر نوراللهیان 96/2/18
 2 960049 بررسی بروز cyclooxygenase-2  در لیکن پلان با و بدون دیسپلازی به  روش ایمونوهیستوشیمیایی دکتر ثقفی  96/2/18
 3  951653 بررسی ظهور ژن های (Toll like receptors 2,9(TLR-2,9 در لیکن پلان های دهانی و پوستی به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز qRT-PCR)) و ارتباط آن با تعداد گلبول های سفید خون محیطی دکتر محتشم  96/2/18
 4  951658 بررسی ظهور فاکتور همانندسازی و ژنTh-17  در افراد مبتلا به  لیکن پلان های دهانی و پوستی به روش RT-PCR Real time و ارتباط با گلبولهای سفید خون محیطی دکتر محتشم  96/2/18
5  951673 مقایسه اثر شل کنندگی تجویز خوراکی دیازپام تک دوز و منقسم در بیماران دارای محدودیت باز کردن دهان با منشا عضلات جونده(کارآزمایی بالینی تصادفی یکسوکور)  دکتر مدنی  96/2/18
6  951422 استفاده از ترکیب کورتیکال ناحیه راموس ماندیبول به صورت خیمه ای و آلوگرفت ریز شده در پیوند استخوان شکاف آلوئول ماگزیلا در سیستم دندانی مختلط دکتر راه پیما  96/2/18
7        
8