کل طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز

  
 
طرح های تحقیقاتی مصوب شوراي پژوهشی مرکز تحقيقات

مصوب سال 1389

  کد
عنوان طرح مجریان تاریخ تصویب
1 900074 ارزيابي ريسک پزشکي در بيماران مراجعه کننده به مراکز درماني دندانپزشکي شهر مشهد در طي سال هاي 1391-1390 مريم اميرچقماقي , آتس سا پاک فطرت 89/11/16
         

سال 1390

  کد
عنوان طرح مجریان تاریخ تصویب
1  900760 بررسي اثر درماني جراحي با ليزر CO2 بر  ليکن پلان اروزيو - آتروفيک مقاوم به درمان فرناز فلکي , آتس سا پاک فطرت
 90/02/26
2   900098 بررسی کارآیی لیزر CO2 در درمان لیکن پلان دهانی از نوع پلاک  فرناز فلکي , زهره دليرثاني  90/02/26
3  900086 مقایسه اثر فتودینامیک تراپی با واسطه تولوئیدین بلو وکورتیکواستروئید موضعی در درمان لیکن پلان دهانی فرناز فلکي , حسن حسين پورجاجرم   90/02/26
4  900088  بررسي ظهور نشانگرهاي E-cadherin وMatrix metalloproteinase-9 در حاشيه جراحي کارسينوم سلول سنگفرشي حفره دهان به روش ايمنوهيستوشيمي و ارتباط آنها با شاخص هاي کلينيکوپاتولوژيک   نوشين محتشم , بهرام معمار  90/02/26
5  900076  بررسي و نقد تحقيقات کارآزمايي باليني دندانپزشکي منتشر شده کشور از سال 88-75 آتس سا پاک فطرت , زهرا دلاوريان   90/02/26
6  900085 بررسي يافته هاي MR سيالوگرافي و اولتراسونوگرافي غدد بزاقي بيماران مبتلا به خشکي دهان ماهرخ ايماني مقدم , بهروز دواچي 90/04/13
7  900495 بررسي هيستوپاتولوژيک اثر نخ بخية حاوي نانوسيلور بر روند بهبود زخم هاي جراحي به دنبال فلپ پريودنتال در مدل حيواني ناصر سرگلزائي , علي فروزانفر 90/04/13
8 900497 بررسي هيستوپاتولوژيک اثر پانسمان نانو- پک بر روند بهبود زخم هاي جراحي به دنبال فلپ پريودنتال در مدل حيواني حبيب الله قنبري , امير معين تقوي 90/04/13
9 900092  بررسي دو روش جراحي سيستهاي فکي در بروز عود مجدد در بيماران مبتلا ته سندرم گورلين در حمعيت ايراني در دانشکده دندانپزشکي مشهد (1385 تا 1389) عطاءالله حبيبي , برات ا… شبان 90/04/13
10 89912 بررسي تاثير کورکومين در بيماران مبتلا به کارسينوم سلولهاي سنگفرشي دهان زهرا دلاوريان , ليلا وظيفه مستعان 90/04/13
11  900097 بررسي اثر بره موم (Propolis) در کنترل دفعات عود در بيماران مبتلا به استوماتيت آفتي راجعه زهرا دلاوريان , آتس سا پاک فطرت 90/04/13 
12  900293 گزارش عملکرد دندانپزشکان عمومي شاغل در استان خراسان رضوي در زمينه تشخيص زودرس و پيشگيري از سرطان دهان در سال تحصيلي90-89 جواد سرآباداني , آتس سا پاک فطرت  90/08/09
13  900542 بررسي اثر پيشگيرانه اسيد فوليک بر ميزان بروز شکاف کام و لب ناشي از استرس مادر در جنين موشهاي باردار ناديا حسن زاده , آرزو جهان بين 90/08/09 
14  900711 بررسي اثر عصاره آبي گل زعفران بر روي شاخص هاي لثه اي بيماران مبتلا به پريودنتيت مزمن ژنراليزه به دنبال انجام جرم گيري   علي فروزانفر , مجيدرضا مختاري 90/10/26 
15  900584  رديابي ويروس هاي هرپس سيمپلکس(HSV) نوع 1 و 2، هرپس انساني (HHV) نوع 8 واپشتن بار(EBV) در ضايعات دهاني بيماران مبتلا به پمفيگوس ولگاريس به روش مولکولي واکنش زنجيره اي پلي مراز (PCR )  شادي ثقفي خادم , رضا زارع محمود آبادي  90/10/26  
16 910230 بررسي ميزان سرمي گلوتاتيون اکسيده و احيا و تعادل اکسيدان-آنتي اکسيدان در مبتلايان به کارسينوم سلول سنگفرشي سر و گردن آتس سا پاک فطرت , زهره دليرثاني 90/12/22
17 901063 مقايسه اثر درماني کورکومين (Curcumin) با درمان رايج ليکن پلان اروزيو-آتروفيک دهاني (مطالعه کارآزمايي باليني دوسويه کور) مريم اميرچقماقي , آتس سا پاک فطرت 90/12/22
18 900618 بررسي علل تاخير در تشخيص و درمان سرطانهاي سر و گردن مريم اميرچقماقي , پگاه مسنن مظفري 90/12/22

1391

 

  کد
عنوان طرح مجریان تاریخ تصویب
1  900166 بررسي اثر درماني عسل کنار بر بهبود آتروفي و زخم هاي ناشي از ليکن پلان اروزيو و آتروفيک دهاني مجيد صنعت خاني , پگاه مسنن مظفري  
2  900963 بررسي مقايسه اي ميزان پروتئين هاي Matrix Metallo Proteinas2,9 (MMP-2,9) بزاق و سرم مبتلايان به کارسينوم سلول هاي سنگفرشي سروگردن با افراد سالم در يک مطالعه مورد شاهدي  زهره دليرثاني , آتس سا پاک فطرت  91/04/10
3  910332  بازسازي نقص شکاف آلوئول ماگزيلا توسط سلولهاي بنيادي مزانشيمي و PDGF بوسيله فلپ VIP-CT  سعيده خواجه احمدي , امين راه پيما  91/04/10
4  901096  مقايسه ي سه روش مختلف استريليزاسيون و ضدعفوني مدادهاو ماژيک هاي علامت زن ارتودنسي روزبه راشد , سيده‌مريم اميدخدا  91/04/10
5  900731 بررسي عملکرد غده تيروئيد و پاراتيروئيد در بيماران مبتلا به اختلالات مفصل گيجگاهي فکي اعظم السادات مدني , پروين لايق 91/06/01
6  910253 بررسي سطح سرمي اتوآنتي بادي هاي ضددسموگلين يک و سه به روش الايزا در بيماران مبتلا به پمفيگوس ولگاريس و ارتباط آن با شدت بيماري  زهرا دلاوريان , پوران لايق  91/06/01
7  910862  تعيين فراواني وجود شريان آلوئولردر ديواره طرفي سينوس ماگزيلاري و ارتباط آن با ضخامت اين ديواره و قطر شريان در افراد دندان دار با استفاده از CBCT اسکن   سعيده خواجه احمدي , امين راه پيما 91/08/30
8  910545  تعيين عوارض ناشي از لوله گذاري ناي با روش ساب منتال سعيده خواجه احمدي , امين راه پيما  91/08/30
9  911299  توانايي فلپ شاخک تحتاني دربازسازي کف بيني بيماران داراي شکاف آلوئول ماگزيلاري يکطرفه   امين راه پيما , سعيده خواجه احمدي  91/10/12
10  910868  بررسي ميزان ظهور پروتيين هاي CD44S و P63 در کارسينوم سلول سنگفرشي (SCC) حفره ي دهان و رابطه آن با اختصاصات کلينيکو پاتولوژيک بيماري نصرا... ساغروانيان  91/12/14
11  911056 بررسي فراواني موتاسيون ژن BRAF (V599E) در بيماران مبتلا به آدنوکارسينوماهاي شايع غدد بزاقي در شهر مشهد به روش Restriction fragment length polymorphism(RFLP-PCR) نوشين محتشم , حسين آيت الهي   91/12/14
12  910620   مقايسه فراواني ويروس هپاتيت C در بيماران مبتلا به ليکن پلان دهاني با گروه کنترل  پگاه مسنن مظفري , زهرا مشکات    91/12/14
13  920671      

1392

 

  کد
عنوان طرح مجریان تاریخ تصویب
1  920844 بررسي زنده ماندن فلپ ساب منتال فاقد پوست با خونرساني ارتوگريد در بازسازي نقايص مخاطي حفره دهان سعيده خواجه احمدي , امين راه پيما 92/03/13
2  920846 بررسي توانايي پوشش فلپ پايه دار بافت همبند کام با پايه قدامي در پروسه حفظ ريج ساکت بي دنداني تک ريشه اي هاي ماگزيلا با نقص استخوان باکال سعيده خواجه احمدي , امين راه پيما 92/03/13
3  920847 بررسي توانايي فلپ مخاطي عضلاني باکسيناتور با پايه فوقاني (FAMM) براي پوشاندن پيوند استخوان در پرماگزيلاي بي دندان آتروفيک بيماران شکاف لب وکام دو طرفه سعيده خواجه احمدي , امين راه پيما 92/03/13
4  920112 بررسي ارتباط يافته هاي کلينيکي با تغييرات استخواني در تصاوير CBCT بيماران مبتلا به اختلالات مفصل گيجگاهي فکي (TMD) ماهرخ ايماني مقدم , اعظم السادات مدني 92/03/13 
5  920202 بررسي دانسيتومتريک وضعيت اسکلتال زنان و ارتباط آن با آناليز فرکتال کنديل در تصاويرCBCT ماهرخ ايماني مقدم , علي باقرپور 92/03/13
6 911298 بررسي تاثير درماني روغن سياه دانه در بهبود ليکن پلان اروزيو و آتروفيک دهاني (کارآزمايي باليني دوسويه کورتصادفي شده کنترل شده با پلاسبو ) جواد سرآباداني , زهرا دلاوريان 92/03/13
7 920652 بررسي آنژيوژنزيس در انواع با يا بدون ديسپلازي اپيتليالي ضايعات ليکن پلان دهاني با استفاده از مارکرهاي VEGF ، CD34 به روش ايمونوهيستوشيمي شادي ثقفي خادم , رضا زارع محمود آبادي 92/03/13
8 920244 بررسي کلينيکي و راديوگرافيکي ايمپلنت‌هاي دنداني داراي سطوح خشن شده توسط سراميکهاي کلسيوم فسفات در فالوآپ سه ساله علي فروزانفر , مجيدرضا مختاري 92/03/13
9 920380 بررسي تاثير درماني ليزر کم توان در بيماران مبتلا به نورالژي تري ژمينال ايديوپاتيک مقاوم به درمان و سندرم سوزش دهان آتس سا پاک فطرت , زهرا دلاوريان 92/03/13
10 920065 بررسي اثر خمير دندان حاوي عصاره آبي کلاله زعفران بر روي شاخص هاي لثه اي بيماران مبتلا به ژنژيويت مارژينال ژنراليزه وابسته به پلاک دنداني علي فروزانفر , مجيدرضا مختاري 92/03/13
11 920855 بررسي اثر بخشي Needle subcision با يا بدون تزريق فيلر پوستي جهت رفع فرورفتگي پوست صورت ناشي از عوارض عفونت دنداني  امين راه پيما , سعيده خواجه احمدي 92/04/24
12 920654 بررسي فراواني دندان هاي نهفته در بيماران مراجعه کننده به مرکز راديولوژي خصوصي و بخش راديولوژي دانشکده دندانپزشکي مشهد از سال 1388 تا1391 عطاءالله حبيبي 92/04/24
13 920400 ارزيابي مشکلات پريودنتال مولردوم ماگزيلاري پس از برداشتن پيوند استخوان از ناحيه توبروزيته رضا شاه اکبري , مجيدرضا مختاري 92/04/24
14 920593 بررسي اثر ضدقارچ آکريل حاوي نانوذرات نقره در بيماران استفاده کننده از دنچر کامل : يک کارآزمايي باليني تصادفي شده اميرطاهر ميرمرتضوي , حميدرضا رجعتي حقي 92/04/24
15 922128 بررسي اثربخشي دهانشويه گياهي چاي سبز- آلوئه ورا بر روي کنترل درد پس از جراحي هاي پريودنتال (يک کار آزمايي باليني دو سويه کور) ناصر سرگلزائي , اميد رجبي 92/10/30
16 921891 مقايسه کلينيکي روش اوستئوتوم با پيزوسرجري در بالابردن کف سينوس ما گزيلا به روش بسته  مجيدرضا مختاري , مهرداد رادور 92/10/30
17 921972 بررسي فراواني انواع شکستگي هاي فک و صورت در تصاوير CBCTبيماران مراجعه کننده به يک مرکز راديولوژي خصوصي در مشهد از سال 88تا 92  آدينه جواديان لنگرودي 92/10/30
18 920850 بررسي دهيسنس متعاقب جراحي دندان عقل مانديبول با نهفتگي مزيوانگولر کلاس IB در دو روش فلپ پاکتي و فلپ مثلثي با جا به جايي بافتي امين راه پيما , سعيده خواجه احمدي 92/10/30
19 921115 بررسي مقاومت به کروژن و ميکروهاردنس براکت هاي ارتودنسي ساخته شده به روشMetal Injection Molding وConventional سيده‌مريم اميدخدا , علي داوودي 92/10/30
20 921465 ارزيابي سايتوتوکسيسيتي اپلاينس هاي متحرک آکريلي ارتودنسي: مطالعه باليني سيده‌مريم اميدخدا , محبوبه دهقاني 92/10/30
21 921493 بررسي راديوگرافيک ناهنجاريهاي تکاملي غير ساختاري دنداني در مراجعين بخش راديولوژي دانشکده دندانپزشکي مشهد بين سالهاي 1392-1388 اعظم احمديان يزدي , علي باقرپور 92/10/30
22 921396 مقايسه موفقيت باليني و راديوگرافي در پالپکتومي دندانهاي شيري بين دو روش معمول و الکتروسرجري رسول صاحب علم , عليرضا صراف شيرازي 92/10/30
23 921457 بررسي اثر بارگذاري فوري ايمپلنت هاي کاشته شده در حفره دندانهاي تازه کشيده شده بر موفقيت ايمپلنت: مرور نظام مند حميدرضا عرب , ناصر سرگلزائي 92/10/30
24 921762 ارزيابي موفقيت باليني و راديوگرافي مينياتور پالپوتومي در دندانهاي مولر شيري با استفاده از Mineral Trioxide Aggregate (MTA) ( مطالعه کارآزمايي باليني ) حسين نعمت اللهي , هما نوراللهيان 92/10/30
25 921603 بررسي 40 ساله خصوصيات کلينيکي و پاتولوژيکي شبه تومورهاي بافت همبندي در دانشکده دندانپزشکي مشهد رضا زارع محمود آبادي , شادي ثقفي خادم 92/10/30
26 922200 بررسي تاثير کورکومين در پيشگيري و درمان التهاب مخاط ناشي از اشعه درماني در سرطانهاي سر و گردن زهرا دلاوريان , آتس سا پاک فطرت 92/10/30
27 930039 بررسي اثرات ليزر کم توان در پيشگيري از خشکي دهان ناشي از پرتودرماني سرطانهاي سر و گردن – يک مطالعه کارآزمايي باليني پگاه مسنن مظفري , زهرا دلاوريان 92/10/30
28 922277 بررسي فراواني 43ساله ضايعات پيش بدخيم وبدخيم اپيتليوم سنگفرشي دهان در بيماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکي مشهدطي ساليان1350-1392 نصرا... ساغروانيان , نوشين محتشم 92/10/30
29 922278 بررسي فراواني 43 ساله ضايعات بدخيم غير اپيتليال سنگفرشي حفره دهان در بيماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکي مشهد نوشين محتشم , نصرا... ساغروانيان 92/10/30
         

1393

 

  کد
عنوان طرح مجریان تاریخ تصویب
1 922446 بررسي فراواني روشهاي مورد استفاده در بازسازي کف بيني حين درمان پيوند استخوان شکاف آلوئول ماگزيلا امين راه پيما , سعيده خواجه احمدي 93/3/12
2 922450  بررسي ميزان تغييرات فاصله بين کانيني در موارد شکستگي پاراسمفيز منديبل همراه با از دست دادن دندانهاي انسيزورپايين امين راه پيما , سعيده خواجه احمدي 93/3/12
3 922807 بررسي کارايي پليت روي مخاطي در درمان شکستگي تيغه کامي فک فوقاني امين راه پيما 93/3/12
4 922446 بررسي فراواني روشهاي مورد استفاده در بازسازي کف بيني حين درمان پيوند استخوان شکاف آلوئول ماگزيلا امين راه پيما , سعيده خواجه احمدي 93/3/12
5 930183 بررسي ميزان افزايش ابعاد استخوان قبل از قرار دادن ايمپلنت با تکنيک تونل تحت پريوستي حمیدرضا عرب ،مهرداد رادور 93/3/12
6 930369 بررسي نتايج پيوند استخوان شکاف الوئول يکطرفه ماگزيلا با منشا استخوان چانه ومواد جايگزين استخوانFDBA امين راه پيما , سعيده خواجه احمدي 93/3/12
7 930333 پوشش دهي زيرکونيا با نانو کامپوزيت هاي مختلف به روش sol-gel به منظور بهبوداستحکام پيوند با سمان رزيني و پرسلن اعظم السادات مدني 93/3/12
8 930501 بررسي موقعيت و مشخصات آناتوميک فورامن و کانال کامي بزرگ در تصاوير CBCTدر شهر مشهد از سال 1388تا سال 1393 الهه توحيدي ،امين راه پيما 93/8/26
9 930651 بررسي ارزش تشخيصي روش فلوئورسنت مستقيم با استفاده از دستگاه VELscope در شناسايي ضايعات بدخيم يا پيش بدخيم حفره دهان مریم امیرچقماقی ،نوشين محتشم 93/8/26
10 930943 بررسي بيان TGF-β و CD 44 در کارسينوم سلول سنگفرشي دهان و لکوپلاکياي دهاني با و بدون ديسپلازي به روش ايمنوهيستوشيمي نرگس قاضي , نصرا... ساغروانيان 93/8/26
11 930972 بررسي بيان TGF-β در آملوبلاستوما، تومور ادنتوژنيک سيستيک کلسيفيه و ادنتوژنيک کراتوسيست به روش ايمنوهيستوشيمي نصرا... ساغروانيان ،نرگس قاضي 93/8/26
12 930873 بررسي مقايسه اي تاثير خمير پروفيلاکسي پريوميکس (PerioMix) با خمير دندان سنسوداين بر کاهش ميزان حساسيت هاي دنداني بيماران

حميدرضا عرب , مجيدرضا مختاري

93/8/26
13 930436 ارزيابي تاثير خمير پيشگيري PerioMix بر سايش سطح دندان و کارآرايي آن براي برداشتن Stain در محيط In vitro

حميدرضا عرب , مجيدرضا مختاري

93/8/26
14 930763 بررسي ميزان رضايت بيماران مراجعه کننده به کلينيک دندانپزشکي مشهد از رعايت حقوق خود در سال 94-1393 مجيد صنعت خاني , جواد سرآباداني 93/8/26
15 930800 بررسي چهل ساله بيوپسي هاي دهاني - فکي در بچه ها و بالغين زير 18 سال در دانشکده دندانپزشکي مشهد از 1393 -1353 شادي ثقفي خادم , رضا زارع محمود آبادي 93/8/26
16 931310 تعيين ارزش تشخيصي راديوگرافي پانوراميک در ارزيابي کدورت هاي سينوس ماگزيلري نجمه انبيائي 93/11/13
17 931199 بررسي اثرکروسين زعفران در بهبود بيماران سندرم سوزش دهان(Burning mouth Syndrome) (کارآزمايي باليني دوسويه کور تصادفي شده) آتس سا پاک فطرت 93/11/13
18 931027 اثر زمان آلودگي بزاقي حين نوردهي بر ريز نشت واستحکام ريز باند برشي بين کامپوزيت ودندان رسول صاحب علم , عليرضا بروزي نيت 93/11/13
19 931226 بررسي بيان CD44s در ليکن پلان دهاني با و بدون ديسپلازي به روش ايمنوهيستوشيمي نرگس قاضي , نصرا... ساغروانيان 93/11/13
20 931070 ارزيابي آزمايشگاهي استحکام خمشي و سختي دنچر آکريلي گرما پخت پس از غوطه وري در مواد ضدعفوني کننده آب اوزون دار شده و هيپوکلريت سديم امیرطاهر میرمرتضوی 93/11/13
21 931299 بررسي دقت توموگرافي کامپيوتري با اشعه مخروطي در تشخيص شکستگي هاي افقي ريشه در حضور پست فلزي داخل کانال و نبود آن :يک مطالعه آزمايشگاهي آدينه جواديان لنگرودي 93/11/13
22 931349 ارزيابي ضخامت بافت نرم صورت در بيماران بالغ با الگوهاي اسکلتال ﮐﻼس فکي I و II و III در راديوگرافي سفالومتري جانبي ديجيتال ماهرخ ايماني مقدم , الهه توحيدي 93/11/13

1394

  کد
عنوان طرح مجریان تاریخ تصویب
1  940121 موربديتي محل دهنده در فلپ تمپروپريتال در بازسازي ناحيه فک وصورت دکتر راه پيما ,دکترخواجه احمدي 94/3/4
2 940912 بررسی  مقایسه ای تجویز کافئین نسبت به کدئین در میزان درد و خونریزی بعد از جراحی ایمپلنت دندانی
دکتر سمیعی راد 94/3/4
3  940236 بررسي تاثير کورکومين نانوميسل در پيشگيري و درمان کانديديازيس دهاني در بيماران تحت درمان پرتو درماني ناحيه سر و گردن دکتر دلاوريان 94/3/4
4  940237 بررسي تاثير ويتامينD خوراکي بر بهبود بيماران مبتلا به ليکن پلان دهاني اروزيو-آتروفيک دکتر دلاوریان دکتر دلیرثانی 94/3/4
5 931747 تاثیر لیزر Ga-Al-As (گالیوم-آلومینیوم-آرسنیک) با طول موج 810 نانو متر در ترمیم   استخوان آلوئول ناشی از کشیدن دندان در موش های دیابتی و غیر دیابتی دکتر دلیرثانی , دکتر دلاوریان , دکتر سالاری صدیق 94/4/22
6 940065 بررسي باليني تاثیر ویتامین D3 خوراکی بر روی سرعت حرکت دندان دکتر فهیمه فرزانگان 94/4/22
7 940008 مقایسه ی آزمایشگاهی تأثیر کاربرد روغن نارگیل، روغن سیلیکون و کازئین فسفوپپتید-آمورفوس کلسیم فسفاتبر روی دندان های شیری قبل از مصرف قطره آهن در کاهش تغییر رنگ دندانی ناشی از آهن   94/4/22
8 940353 میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی از اقدامات لازم پس از مواجهه با عفونتهای هپاتیت ویروسی و ایدز: مشهد، 1394 دکتر کشاورز , دکتر امیرچقماقی 94/4/22 
9  940594 ارزیابی تقارن سوراخ های بینی در بیماران شکاف یکطرفه لب و کام دارای فرورفتگی کف بینی بعد از به کاربردن فلپ ساب کوتانئوس نازولیبیال دکترراه پيما , دکترخواجه احمدي 94/7/13
10 940675 بررسي زنده ماندن فلپ عضلاني مخاطي باکال که منحصرا خونرساني آن به عهده شريان فاسيال مي باشد.(مطالعه حيواني)   94/7/13
11 940691 بررسي روند ترميم فلپ ساب منتال فاقد پوست پس از قرار گيري در حفره دهان:مطالعه بافت شناسي در سگ دکترخواجه احمدي، دکتر راه پيما 94/8/23
12 940738 پيوند استخوان  ساب مانديبولر فوسا با استفاده از بلوک استخوان FDBAو تکنيک تقويت طرفي دکترخواجه احمدي، دکتر راه پيما 94/8/23
13 940912 بررسي مقايسه اي تاثير تجويز کافئين نسبت به کدئين بر ميزان درد و تورم بعد از جراحي ايمپلنت دنداني دکتر سمیعی راد  94/8/23
14 940904 بررسي تاثير تجويز 2 نوع آنتي بيوتيک سيستميک بر ميزان عفونت پس از جراحي دندان عقل نهفته در مقايسه با عدم تجويز آنتي بيوتيک دکتر مژگان کاظمیان  94/8/23 
15 940867 بررسي ارتباط موقعيت دندان کانين نهفته با مورفولوژي ماگزيلا در تصاوير CBCT دکتر نجمه انبیایی  94/8/23
16 940637 بررسي بروز مارکرهاي Cyclin D1  و P27 در ديسپلازي مخاط دهان و کارسينوم سلول سنگفرشي دهان به روش ايمونوهيستوشيمي دکتر شادي ثقفي، دکتر زارع   94/8/23
17  940591 بررسي ارتباط سطح سواد سلامت بيماران با شاخص تجربه پوسيدگيDMFT  در بيماران مراجعه کننده به کلينيک هاي دندانپزشکي شهر مشهد در سال 1394 دکتر امیرچقماقی   94/8/23  
18  940530 بررسي تاثير مدل سازي تصويري در اضطراب و همکاري کودکان 4 تا 6 ساله دکتر صاحب علم   94/8/23  
19  940543 بررسي اثر ضد ميکروبي و خواص فيزيکي ماده ي قالبگيري آلژينات حاوي نانوسيلور دکتر امید خدا، دکتر حسن زاده    94/8/23 
20  941242

مقایسه اثرات کاربرد آمنیوتیک ممبران با ممبران کلاژن در بازسازی هدایت شده استخوان جراحی ایمپلنت دندانی

دکتر مهدی غلامی 94/11/5
21  941412 بررسی مقایسه ای بالینی و هیستولوژیک استئواینتگریشن ایمپلنت دندانی در مندیبل سگ با استفاده از گرفت استخوانی اتوژن، زنوژن یا سنتتیک دکتر مهدی غلامی  94/11/5
22  941292

مقایسه تاثیر تزریق عضلانی متیل پردنیزولون در عضلات ماستر و گلوتئال در میزان درد, ادم وتریسموس پس از جراحی دندانهای مولر سوم نهفته فک پایین

دکتر مهدی غلامی 94/11/5 
23  941381

بررسی شیوع انواع ، علل و طرح درمان شکستگی های فک و صورت در بیماران بستری شده در بخش جراحی فک و صورت به بیمارستان امدادی شهید کامیاب مشهد در سال۱۳۹۳ و۱۳۹۴

دکتر سهند سمیعی راد 94/11/5 
24  941332

بررسی عوارض پس از جراحی و میزان رضايتمندي بيماران با استفاده از ليزر CO2در جراحي ضايعات اگزوفيتيك محيطي و مقایسه آن با روش معمول جراحی

دکتر جواد سرآبادانی 94/11/5 
 25 941395 بررسی بیان  TGF-βدر لیکن پلان دهانی با و بدون دیسپلازی به روش ایمنوهیستوشیمی دکتر نرگس قاضی 94/11/5
 26 941274 ارزیابی موفقیت کلینیکی و رادیو­گرافیک درمان پالپ دندان­های مولر شیری به روش  Lesion Sterilization and Tissue Repair(LSTR) در کودکان 8-4 ساله دکتر هما نوراللهیان  94/11/5  
 27  941279 بررسی نتایج درمان شکستگی مندیبل بی دندان آتروفیک ناحیه ی بادی با استفاده از یک مینی پلیت در بوردر تحتانی و پیوند استخوان لینگوال دکتر امین راه پيما  94/11/5  
 28

941004

بررسي بيان fascin در وروکوس کارسینوما و کارسينوم سلول سنگفرشي دهان به روش ايمونوهيستوشيمي

دکتر شادی ثقفی خادم

94/11/5
29  940684 بررسی زنده ماندن فلپ مخاطی جزیره ای نازوپالاتین:مطالعه حیوان دکترخواجه احمدي 94/11/5
30 941407 بررسی بیان سایتوکراتین 19 در کارسینوم سلول سنگفرشی و دیسپلازی اپی تلیوم  دهان به روش ایمنوهیستوشیمی دکتر ساغروانیان 94/11/5
31 941444

تأثیرآب حاوی ازن بر ثبات رنگ دو نوع آکریل گرما پخت بیس دنچر و دندان های آکریلی A1

دکتر میرمرتضوی 94/11/5
32  940129 بررسی اثر حفاظتی پلی فنل چای سبز در برابر آسیب های القایی اشعه X تشخیصی روی سلول های لنفوسیت در محیط کشت سلولی دکتر انبیائی 94/11/5
33  
931756

بررسی عوارض درمان جراحی سینوس لیفت در سینوس ماگزیلاری مبتلایان به سینوزیت با استفاده از CBCT

دکتر انبیائی 94/11/5
34 940460

بررسی میزان تاثیرعوامل خطر احتمالی در مبتلایان به سرطان های سلول سنگفرشی سروگردن مراجعه کننده به بیمارستان امید،مرکز طبی رضا و دانشکده دندانپزشکی مشهددرسال1394

دکتر دلیرثانی 94/11/5
         

1395

  کد
عنوان طرح مجریان تاریخ تصویب
1  941569 بررسی یافته های کلینیکی و CBCT انواع انکیلوزهای مفصل تمپورومندیبولار دکتر ایمانی مقدم 95/1/30
2 941523 بررسی یافته های Sonography و MRI   توده های بافت نرم حفره ی دهان دکتر ایمانی مقدم  95/1/30
3 941715 کنترل رفلکس Gag ازطریق تحریک نقاط طب سوزنی توسط لیزر کم توان در بیماران نیازمند قالب گیری دکتر مسنن مظفری 95/1/30 
4 950001 بررسی اثر دهان شویه ی به لیمو بر التهاب لثه در مقایسه با کلر هگزیدین دکتر معین تقوی 95/1/30 
5 941818 بررسی رفتار نسخه نویسی دندانپزشکان استان خراسان رضوی در سال 94-95
دکتر امیرچقماقی 95/1/30 
6  941688 ارزیابی بیان ژنهای FOXP3 و ROR gamma t و IL-8  در بافت لثه ای افراد مبتلابه پریودنتیت مزمن دکتر فروزان فر 95/1/30 
7 941730 بررسی بروز TGF-β در ژانت سل گرانولومای محیطی و مرکزی فکین و ژاانت سل تومور استخوان به روش ایمنوهیستوشیمی دکتر ساغروانیان 95/1/30 
8 941551 بررسی رفتار خستگی سیم های نیکل-تیتانیوم در سیکل های متعدد دکتر فرزانگان 95/1/30 
9  941332 بررسی عوارض پس از جراحی حذف ضایعات اگزوفیتیک محیطی با استفاده از ليزرCO2 و میزان رضایتمندی بیماران    95/8/25
10   941779 بررسي مقایسه ای موقعیت و نمای کانال آلوئولار تحتانی و منتال فورامن در تصاویر پانورامیک و CBCT   95/8/25 
11  950062 بررسی عوارض و میزان رضایتمندی بیماران جهت فرنکتومی با روش لیزر    95/8/25 
 12  950065 بررسی مقایسه ی آموزش "لیزر در دندانپزشکی" با  دو روش مبتنی بر موبایل و کتابچه برای دانشجویان دندانپزشکی    95/8/25 
13  950098 بررسي تاثیردرمان ارتودنسي و جراحي ارتوگناتيک بر تغييرات کيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان   95/8/25 
 14  950227 بررسي ارتباط بین متغیر های پریودنتال با شدت بیماری در مبتلایان به COPD   95/8/25 
 15  950244 مقایسه نتایج جراحی وستیبولوپلاستی کلارک با استفاده از ممبران آمنیوتیک و آلودرم  بعنوان پوشاننده    95/8/25 
 16  950397 تعیین تاثیر افزودن پودر کافئین به پودر استخوان زنوگرفت Bio-Oss در میزان ترمیم استخوانی دیفکت ایاتروژنیک ایجاد شده در استخوان مندیبل سگ   95/8/25 
 17  950449 مقایسه سمیت سلولی(CPP) Crucumin Pulpal PasteوZinc OxidEugenol(ZOE)     95/8/25 
 18  950614 بررسی نمای تنوعات نرمال-آناتومی غدد بزاقی اصلی توسط سونوگرافي   95/8/25 
 19  951011 ارزیابی حجم اربیت˛انوفتالموس ودیستوپی بعد از درمان شکستگی گونه    95/8/25 
 20  950701 مقایسه اثر دو داروی اندانسترون و کلونیدین بر ميزان تغییرات درد , تهوع و استفراغ بیماران پس از جراحی ارتوگناتیک   95/8/25 
 21  950936 تاثیر کاربرد دو ترکیب خمیر آنتی بیوتیکی و دو ماده سیل کننده تاجی مورد استفاده در رواسکولاریزاسیون بر مقاومت شکست و تغییر رنگ تاجی دندانهای دائمی شبیه سازی شده نابالغ   95/8/25 
 22  951115  بررسی مقایسه ای کارایی دو روش لیزر کم توان و تابش لیزر در نقاط طب سوزنی در درمان اختلالات مفصل گیجگاهی فکی (یک کار ازمایی بالینی )    95/8/25 
23 950313 بررسی کارایی هیپنوآنالژزیا در میزان درد پس از جراحی دندان عقل نهفته فک پایین   95/8/25 
 24  951230 بررسی بیان Fibronectin در ژانت سل گرانولومای محیطی و مرکزی فکین و ژانت سل تومور استخوان به روش ایمنوهیستوشیمی  دکتر ساغروانیان
95/10/20
 25  951229 بررسی بیان Tenascin در آملوبلاستوما، ادنتوژنیک کراتوسیست و دنتی ژروس کیست  به روش ایمنوهیستوشیمی  دکتر نرگس قاضی
 95/10/20
 26  951236 بررسی تاثیر تعداد کارتریج بی حسی استفاده شده حین جراحی دندان عقل مندیبل برروی بروز درای ساکت   دکتر حامد کرمانی 95/10/20  
27 951235 بررسی تاثیر افزایش طول مدت زمان جراحی دندان عقل مندیبل برروی بروز درای ساکت  دکتر حامد کرمانی 95/10/20
28 951377 بررسی علل و شیوع خارج سازی پیچ و پلاک در بیماران جراحی فک و صورت در بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی مشهد در سالهای 90-95 دکتر سمیعی راد
95/10/20

 

1396

  کد
عنوان طرح مجریان تاریخ تصویب
 1  951509   بررسی استحکام باند ریزبرشی دو نوع کامپوزیت سلف ادهزیو به مینا و عاج دندان های شیری و دائمی :مطالعه آزمایشگاهی دکتر نوراللهیان 96/2/18
 2 960049 بررسی بروز cyclooxygenase-2  در لیکن پلان با و بدون دیسپلازی به  روش ایمونوهیستوشیمیایی دکتر ثقفی  96/2/18
 3  951653 بررسی ظهور ژن های (Toll like receptors 2,9(TLR-2,9 در لیکن پلان های دهانی و پوستی به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز qRT-PCR)) و ارتباط آن با تعداد گلبول های سفید خون محیطی دکتر محتشم  96/2/18
 4  951658 بررسی ظهور فاکتور همانندسازی و ژنTh-17  در افراد مبتلا به  لیکن پلان های دهانی و پوستی به روش RT-PCR Real time و ارتباط با گلبولهای سفید خون محیطی دکتر محتشم  96/2/18
5  951673 مقایسه اثر شل کنندگی تجویز خوراکی دیازپام تک دوز و منقسم در بیماران دارای محدودیت باز کردن دهان با منشا عضلات جونده(کارآزمایی بالینی تصادفی یکسوکور)  دکتر مدنی  96/2/18
6  951422 استفاده از ترکیب کورتیکال ناحیه راموس ماندیبول به صورت خیمه ای و آلوگرفت ریز شده در پیوند استخوان شکاف آلوئول ماگزیلا در سیستم دندانی مختلط دکتر راه پیما  96/2/18
7  960151 ترجمه و بررسي اعتبار پرسشنامه کيفيت زندگي مرتبط با سلامت دهان Child Perception Questionnaire (CPQ) در جمعیت ایرانی  دکتر فهیمه فرزانگان  96/8/21
8  960236  ارزیابی فراوانی و نماهای آرتیکولار توبرکل پنوماتیزه در یک جمعیت ایرانی با استفاده از رادیوگرافی پانورامیک دکتر عطیه صفائی     96/8/21
9  960460  مقایسه ی فراوانی بیماری سلیاک در افراد با و بدون لیکن پلان دهانی دکتر آتس سا پاک فطرت   96/8/21
10  960611  بررسی سطح سرمی دوپامین و سروتونین در بیماران دارای پارافانکشن شبانه دکتر اعظم السادات مدنی   96/8/21
11  960622 ارزیابی مورفولوژی ریشه و کانالهای دندانهای پرمولر فک بالا با استفاده از CBCT در بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دکتر عطیه صفایی    96/8/21
12  961045 بررسی بیان CD24  و CD44 در کارسینوم سلول سنگفرشی و مخاط دیسپلاستیک دهان بروش q RT-PCR دکتر نصراله ساغروانیان    96/8/21
13 960593 بررسی سطح سرمی کورتیزول در بیماران دارای پارافانکشن شبانه دکتر امیرطاهر میرمرتضوی   96/8/21
14  960579  ارزیابی سونوگرافیک پترن عضله مستر در بیماران مبتلا به عادات پارافانکشن از نوع وقایع براکسینگ در مقایسه با افراد سالم دکتر ماهرخ ایمانی مقدم    96/8/21
15  960509 ارزیابی کیفیت استریلیزاسیون با بخار در مراکز دندانپزشکی شهر مشهد در سال 96 دکتر جواد سرآبادانی     96/8/21
16  960049  بررسی بروز cyclooxygenase-2در لیکن پلان با و بدون دیسپلازی به  روش ایمونوهیستوشیمی دکتر شادی ثقفی     96/8/21
17  960015  بررسی میزان افزایش ابعاد افقي استخوان آلوئول با تکنیک Tenting screw به منظور كاشت ايمپلنت دکتر حمیدرضا عرب    96/8/21
18 960393 تاثیر موقعیت های مختلف مندیبل ونمایش انسیزوری برروی جذابیت لبخند در نمای روبرو وسه رخ دکتر هومان شفاعی   96/8/21
19 960937 بررسی  دقت نرم افزار دلفین در پیش بینی تغییرات بافت نرم پس از جراحی ارتوگناتیک دکتر سیده مریم امیدخد   96/8/21
20 960940 ساخت دستگاه دیجیتال برداشت آلژینات و گچ با تعیین وزن در کلینیک دندانپزشکی دکتر سیده مریم امیدخد   96/8/21
21 961059 بررسی بیان ژن های RORt  و Tbetدر کارسینوم سلول سنگفرشی حفره دهان  و ارتباط آن ها با شاخص های کلینیکوپاتولوژیک دکتر نوشین محتشم   96/8/21