ارتباط بهداشت دهان و دندان با دستگاه های حیاتی بدن


عنوان : ارتباط بهداشت دهان و دندان با دستگاه های حیاتی بدن
FAQ

امروزه ارتباط ميان سلامت عمومي افراد و بهداشت دهان ودندان آشکارتر شده است.
بطوريکه بيماريهاي دهان مي تواند بر روي محدوده گسترده اي از دستگاههاي مختلف بدن تاثير بگذارد.
کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهدگفت: عدم رعايت بهداشت دهان ودندان نه تنها سبب بروز بيماريهاي مربوط به حفره دهان مي شود بلکه مي تواند دستگاههاي حياتي بدن را تهديد نمايد. دکتر عبدا... هروي افزود:در يک مطالعه 7 ساله نشان داده شده که مشکلات دنداني بطور قابل ملاحظه اي با شيوع بيماريهاي قلبي عروقي غير کشنده در ارتباط بوده است همچنين در مطالعه ديگري مشخص گرديد که احتمال ابتلاي افراد به بيماري قلبي عروقي در افراد با بهداشت دهاني ضعيف و داراي جرم دنداني 2 برابر بيشتر از ديگران مي باشد .
وي بيماريهاي دهان ودندان را يک عامل خطر ساز مستقل براي سکته هاي مغزي وقلبي عنوان نمود و گفت:بنا بر يک تحقيق صورت گرفته 25 درصد بيماراني که مبتلا به سکته شده اند عفونت دنداني قابل ملاحظه اي داشته اند .
کارشناس مسئول بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشتي دانشگاه .اظهار داشت: ارتباط بين ديابت و بيماريهاي لثه اي بخوبي اثبات شده است زيرا شيوع و شدت بيماريهاي لثه اي در بيماران ديابتي منجر به آن شده است که بيماريهاي دهان به عنوان ششمين عارضه ديابت ثبت گردد.
 همچنين بيماريهاي لثه اي اختلال در تنظيم خون افراد ديابتي را تسريع مي کند و نيز درمان بيماريهاي لثه اي سبب کنترل بهتر قند خون در بيماران مي گردد . وي درادامه افزود:طي تحقيقات صورت گرفته شواهدي بر اينکه بيماريهاي شديد و پيشرفته لثه اي درزنان باردار مي تواند يک عامل خطر زاي مهم براي تولد نوزاد نارس ناقص يا کم وزن باشد گزارش شده است.
منبع : http://www.mums.ac.ir/health