فهرست مطالب كتاب تظاهرات مخاط دهان با مصرف سيستميك داروها


 
 
    
 
 
 
   
    
 
 
 
     
فهرست مطالب کتاب تضاهرات مخاط دهان با مصرف سیستمیک داروها
   
    
 
 
 
  
 
تالیف : دکتر زهرا دلاوریان، دکتر آتس سا پاک فطرت، دکتر نیلوفر طیرانی نجاران
 
 
 
 

 

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چاپ اول، پاییز 1387
 
 
 

 

 
فصل اول
 
عواض جانبی داروها
                                       

 

فصل دوم          
          
1- استوماتیت های دارویی
الف) واکنش های ازیاد حساسیت مخاط دهان نسبت به مصرف سیستمیک دارو استوماتیت آنافیلاکتیک
ب) استوماتیت دارویی و التهاب لب با مکانیسم ناشناخته و یا نمای غیر اختصاصی
2- هایپرپلازی لثه ای مرتبط با دارو
3- تغییر رنگ های مرتبط با مصرف سیستمیک داروها
4- تظاهرات دهانی اختلالات خونریزی دهنده و دیسکرازیهای خونی حاصل از مصرف سیستمیک داروها
الف) ترومبوسیتوپنی و اختلال عملکرد پلاکتی وابسته به دارو
ب) اختلالات انعقادی
ج) گرانولوسیتوپنی و نوتروپنی مرتبط با دارو
د) آگرانولوسیتوز مرتبط با دارو
ه) تضاهرات دهانی ناشی از آنمی
و) لوسمی
5- عفونت های دهانی
6- موکوزیت وابسته به شیمی درمانی
7- اثرات داروها بر غدد بزاقی
8- اختلالات عصبی و عضلانی
9- اختلالات چشایی
10- بوی بد دهان