فهرست مطالب کتاب سی دی آر برکت


 
 

                                       

فهرست مطالب کتاب CDR برکت

                             
 
 
 
 
                           
 
 
 
فصل 3 :
ضایعات زخمی، وزیکولاروبولوز
 
 
فصل 4 :
ضایعات سفید و قرمز
 
 
فصل 5 :
ضایعات پیگمانته مخاط دهان
 
 
فصل 8 :
بیماریهای غدد بزاقی
 
 
فصل 15:
بیماریهای کلیوی
 
 
فصل 21:
دیابت ملیتوس و بیماری های اندوکرین
 
                        
 
 
همچنین از این مجموعه میخوانید :
 
 
                   

_ Carranza
_ Art and Science
_ Pathways of the Pulp
_ Peterson
_ Neville
_ Shillingberg
_ Zarb
_ Proffit
_ Pinkham
_ White and Pharoach
_ Burcket
_ Falace
_ Walton & Torabinejad
_ Malamed (local Anesthesia)
_ Bishara
_ Craig