فهرست مطلب کتاب سلامت دهان در سالمندان


صفحه اصلی مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت>آموزشی>معرفی کتب، تالیفات و ترجمه ها
 
 
فهرست مطالب کتاب سلامت دهان در سالمندان

                         
 
                      

آکادمی پزشکی دهان آمریکا (AAOM)

پیشگفتار و مقدمه

                 
 
                                         
فصل 1:
پزشکی دهان و سالمندان
فصل 2:
طرح درمان برای بیماران سامند

فصل 3:

راهنمایی جهت درمان بیماری های شایع
فصل 4:
دستورالعمل های مربوط به درمان دندانپزشکی جهت بیماریهای شایع افراد مسن
فصل 5:
تجویز دارو برای بیماران مسن
فصل 6:
تغذیه و سلامت دهان در بیمار سالمند