فهرست مطالب کتاب تشخیص افتراقی لنفادنوپاتی های سروگردن

 

صفحه اصلی مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت>آموزشی>معرفی کتب، تالیفات و ترجمه ها
 
 
 
فهرست مطالب کتاب تشخیص افتراقی لنفادنوپاتی های سروگردن
 
Differential Diagnosis of Head and Neck Lymphadenopathy

 

                      
 

فصل 1 : آناتومی سیستم لنفاوی گردن

عقده های پس سری

عقده های پشت گوش
عقده های پاروتید
عقده های تحت فکی
عقده های صورتی
عقده های تحت چانه ای
      
عقده های زیر زبانی    
عقده های پشت حلقی    
عقده های قدام گردن    
عقده های لنفاوی جنب گردن    
                                                            

   فصل 2:زهکشی لنفاوی حفره دهان

مخاط گونه                    
قله استخوان آلوئول  
کام                
کف دهان  
زبان  
                        
فصل 3: بافت شناسی و فیزیولوژی عقده های لنفاوی
 
فیزیولوژی عقده های لنفاوی
 
تغییرات پاتولوژیک در عقده های انفاوی
 
لنفادنوپاتی التهابی
 
لنفوپرولیفراتیو
 
انفلتراتیو
 
 
               

فصل 4: ارزیابی بالینی بیمار مبتلا به لنفادنوپاتی گردنی

                                
معاینه عقده های لنفاوی  
معاینه نواحی تحت زهکشی توسط عقده های مبتلا  
 
     
فصل 5: طبقه بندی لنفادنوپاتی های سروگردن
لنفادنوپاتی های التهابی عفونی  
بیماریهای ویروسی  
بیماریهای باکتریایی  
بیماریهای قارچی  
بیماریهای انگلی  
لنفادنوپاتی های التهابی غیر عفونی  
لنفادنوپاتی های انفیلتراتیو
 
 
فصل 6: تشخیص افتراقی لنفادنوپاتی از سایر توده های گردنی
کیست سباسه  
کیست درموئید  
سیالادنیت  
تومورهای غدد بزاقی  
افزایش حجم های مرتبط با غده تیروئید  
کیست لنفواپی تلیال گردن یا کیست شکاف برانشیال  
سیستیک هیگروما  
تومورهای جسم کاروتید و تومورهای نوروژنیک  
عفونت تمام گردن  
تومور جناغی-چنبری-پستانی
 
     
فصل 7: راه های دستیابی به تشخیص لنفادنوپاتی های گردنی
 
اخذ تاریخچه از بیمار مبتلا به لنفادنوپاتی گردنی  
ارزیابی پارا کلینیکی لنفادنوپاتی های گردنی  
تست های لابراتواری  
تکنیک های تصویر برداری از عقده های لنفاوی  
بیوپسی عقده های لنفاوی