اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت به شرح ذیل می باشد:

1-      سرطان دهان

2-      بررسی الگوی بدخیمی های چند سال اخیر به منظور یافتن علل احتمالی

3-      OLP شیوع بالا

4-      پیوند استخوان بیماران مبتلا به شکاف آلوئول

5-      تشخیص درمان ضایعات بدخیم و پیش بدخیم حفره دهان

6-      بررسی ضایعات شایع دهانی مثل لیکن پلان ، آفت و ...

7-      بررسی تاثیر داروهای گیاهی در ضایعات شایع دهانی

8-       بررسی شیوع  عوامل  محیطی موثر در ایجاد مال اکلوژ نها و راهکارهای مقابله با  آن

9-       بهبود کیفیت زندگی بیماران دارای اختلالات مزمن و دردهای مزمن مفصل گیجگاهی فکی

 اولويت هاي پژوهشي گروه های دانشکده دندانپزشکی مشهد

 گروه بيماريهاي دهان

 

1- پيشگيري سرطان و استراتژي هاي تشخيص زود هنگام با استفاده از روش های تشخیصی و کمک تشخیصی جهت ضایعات ... و درمان آنها

2- تشخيص و درمان  دردهاي دهان و فک و صورت و ختلالات حسی مزمن

3- کاربرد ليزر در درمان ضايعات بافت نرم

4- درمان ليکن پلان مقاوم به درمان

5- درمان آفت با عود بالا و مقاوم

6- مطالعات کشت سلولي با رويکرد ايجاد ضايعات دهاني و بررسي روند تغييرات بيولوژيک و تاثير داروهاي سيستميک و گياهي بر مخاط و ضایعات دهانی و اپیولوژیک

7- بررسي مارکرهاي بافتي سرمي، بزاقي و مطالعات بيوتکنولوژي موثر در پيش آگهي و تشخيص زود هنگام و درمان ضايعات دهاني و در زمینه تشخیص بیماریهای سیستمیک

8- اپيدميولوژي بيماري هاي حفره دهان و فک و صورت و بررسي سطح آگاهي و نگرش نسبت به آنها

9-مطالعات حيواني با رويکرد ايجاد ضايعات دهاني و بررسي روند تغييرات بيولوژيک و تاثير داروهاي سنتيک و گياهي بر مخاط و درمان ضايعات دهاني(ساخت مدل های حیوانی)

10- تظاهرات دهاني بيماريهاي سيستميک و تشخيص زود هنگام از طريق ضايعات دهاني

 

 گروه پاتولوژی

سرطان های دهان