صورتجلسات شورای عالی سال 1395

 

 

صورتجلسات شورای عالی مرکز تحقیقات بیماریهای دهان، فک و صورت سال 1395

 
95/1/30   دانلود صورت جلسه اول
95/3/24   دانلود صورت جلسه دوم
95/4/12   دانلود صورت جلسه سوم

 

 

 

 

 

 

 

منوي اصلي