نحوه آدرس دهی مقالات

 


 نحوه آدرس دهي مقالات اعضاي هيئت علمي همکار با مرکز تحقيقات بیماریهای دهان، فک وصورت
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
فرمت مقالات فارسی        
 
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 مرکز تحقيقات بیماریهای دهان، فک وصورت، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فرمت مقالات انگلیسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oral & Maxillofacial Diseases Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran